1 Απρ 2011

Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους - Οι πίνακες (Ι)

Κάνετε αριστερό κλικ εδώ


Σχετικές  αναρτήσεις

1. Κόρωνος Νάξου: Περιοχή, Οικισμός, Ιστορία, Λαογραφία.

2. Κόρωνος Νάξου: Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους (Οι πίνακες Ι)

3. Οι άνθρωποι και τα επώνυμα τους - οι πίνακες (ΙΙ)


Οι άνθρωποι και τα επώνυμα τους


Η ανάρτηση αυτή έγινε αναγκαία γιατί δεν χωρά όλο το υλικό για την Κόρωνο σε μία ανάρτηση. Έτσι μετέφερα εδώ ότι αφορά το "Οι άνθρωποι και τα επώνυμά τους" που περιλαμβάνει και λίγα στοιχεία ιστορίας οικογενειών. Περιλαμβάνει επίσης καταστάσεις γεννήσεων 1853-1859 και 1868-1882, την κατάσταση γεννήσεων στην Κόρωνο 1904 - 1930, την κατάσταση Μικρασιατών που προσέφυγαν στο χωριό το 1922, την κατάσταση γάμων 1853-1859  του βιβλίου γάμων της αγίας Μαρίνας, κατάσταση με αποβιώσεις στην Κόρωνο (επιλογή από το βιβλίο αποβιώσεων 1853- 1875 της αγίας Μαρίνας) και την κατάσταση των καταγεγραμμένων στα μητρώα αρρένων του χωριού 1845- 1943 ή/και στα μητρώα αρρένων 1845 -1879 εφ' όσον εκεί έχουν καταγραφεί ως γεννημένοι στην Κόρωνο.

Οι γενικές πληροφορίες για το χωριό, η ιστορία τoυ χωριού, η ιστορία των ονομασιών του, ένα έγγραφο του 1666, η παρουσίαση του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής, ό,τι αφορά το σμιρίγλι, τις ασχολίες των κατοίκων, τον τρόπο ζωής, τα τραγούδια τους χορούς, τις γιορτές , τα ονόματα, το γλωσσικό ιδίωμα, μια παρουσίαση ενός εκατόλογου που είχε αποστείλει ο ιερέας και δάσκαλος Γαβριήλ Λεγάκης στον Νικόλαο Πολίτη μαζί με άλλο λαογραφικό υλικό και τέλος η βιβλιογραφία, περιέχονται στην ανάρτηση Kόρωνος Νάξου: Περιοχή Οικισμός Ιστορία Λαογραφία.
Περιεχόμενα


1.    Άνθρωποι, επώνυμα και παρώνυμα (παρατσούκλια)
2.    Ευρετήριο παρωνύμων
3.    Πληροφορίες ανά επώνυμο και οικογένεια
4.    Πίνακες
4.1   Μικρασιάτες στην Κόρωνο το 1922
4.2   Γεννήσεις στην Κόρωνο ανά οικογένεια 1904-1930
4.3   Γεννήσεις στην Κόρωνο ανά οικογένεια 1853- 1859 και 1868-1882
4.4   Γάμοι Κορωνιδιατών στη Νάξο  1853 -  1859
4.5   Αποβιώσεις στην Κόρωνο 1853-1875 (επιλογή)
4.6   Φορολογικός κατάλογος Κορώνου και Σκαδού (Βοθρών) 1757
4.7   Συνοπτικός φορολογικός κατάλογος 1708 (χωρία Βοθρών)
4.7α  Συνοπτικός φορολογικός κατάλογος 1708 (Κωμιακή  Κεραμωτή Σίφωνες)
4.7β  Αναλυτικός φορολογικός κατάλογος 1670 - Μονή Νάξου

4.7γ  Φορολογικός κατάλογος 1670 - Απείρανθος 
4.8   Καταγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων 1845 - 1943 της Κορώνου
4.9   Μητρώα αρρένων 1845 - 1879  όλης της Νάξου απογραφής 1879 (τμήματα που αφορούν την Κόρωνο, το Σκαδό και τη Μέση, την Κεραμωτή, τη Μονή και άλλα)

 Άνθρωποι, επώνυμα και παρώνυμα (παρατσούκλια)


Οι πληροφορίες για τα επίθετα ή επώνυμα των Κορωνιδιατών που αναφέρονται εδώ προέρχονται από προσωπική γνώση , από τα στοιχεία των μητρώων αρρένων του χωριού (1845 - 1943), από τα στοιχεία των μητρώων αρρένων του δήμου Κορωνίδας (1845-1878), , από κατάσταση γεννήσεων 1904- 1930, από καταστάσεις γεννήσεων βαπτίσων της αγίας Μαρίνας 1853-1859 και 1868- 1882, από το βιβλίο γάμων της αγίας Μαρίνας 1853-1859, από το βιβλίο αποβιώσεων της αγίας Μαρίνας 1853-1875, από το περιεχόμενο μεγάλου αριθμού εγγράφων  που εκτείνονται χρονικά από πριν το 1540 έως το 1835 περίπου, από εκδόσεις και δημοσιεύσεις σχετικές με την ετυμολογία και την προέλευση ελληνικών επωνύμων και  από τα στοιχεία μιας σειράς πηγών που αναφέρονται στις σημειώσεις.1 Πρόκειται για την πληρέστερη καταγραφή επωνύμων Κορωνιδιατών που έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα και για την πληρέστερη αναφορά στοιχείων που αφορούν την ιστορία κορωνιδιάτικων οικογενειών.

Πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξαν επίθετα στην Κόρωνο που σήμερα δεν αποτελούν επώνυμα ατόμων που έλκουν την καταγωγή τους από το χωριό. Στον κατάλογο επισημαίνονται με αστεράκι(*). Τα επίθετα αυτά βρέθηκαν σε έγγραφα και στα μητρώα. Σε ό,τι αφορά τα επίθετα που δεν υπάρχουν σήμερα μεταξύ των Κορωνιδιατών και δεν εμφανίζονται στα μητρώα αρρένων αλλά εμφανίζονται μόνο σε έγγραφα προγενέστερα του 1845, από το περιεχόμενο των εγγράφων προκύπτει και όχι πάντοτε με βεβαιότητα, το ποια από τα αναφερόμενα στα έγγραφα άτομα κατοικούσαν στην Κόρωνο. Στον κατάλογο που ακολουθεί παραθέτω όλα τα επώνυμα σε ενιαία αλφαβητική σειρά.

Ένα άλλο θέμα είναι τα παρατσούκλια ή αλλιώς τα παρώνυμα. Η λέξη παρατσούκλι προέρχεται από τη λέξη των ελληνιστικών χρόνων παρατίτλιον υποκοριστικό της λέξης παράτιτλος ( Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής, Γεωργίου Μπαμπινιώτη ). Στο χωριό τα παρατσούκλια αποτελούσαν ένα είδος δεύτερου επωνύμου που ξεχώριζε μεταξύ τους οικογένειες με το ίδιο επώνυμο και για αυτό κατά κανόνα είναι νεώτερα από τα επώνυμα στα οποία αντιστοιχούν.
Αναφέρω μόνο τα κυριότερα από τα παρατσούκλια που αντιστοιχούν σε σημερινά επώνυμα και τα παραθέτω συνήθως στο τέλος του κειμένου που αφιερώνεται σε κάθε επώνυμο.
Όμως πριν από το κείμενο για τα επώνυμα και τις οικογένειες παραθέτω ένα ευρετήριο παρωνύμων. Στην πρώτη στήλη του ευρετηρίου παρατίθενται τα παρώνυμα  (παρατσούκλια) με αλφαβητική σειρά, ενώ στη δεύτερη αναγράφεται απέναντι από κάθε παρώνυμο της πρώτης στήλης, το επώνυμο στο οποίο αντιστοιχεί αυτό το παρώνυμο.
Μετά το ευρετήριο  ακολουθούν οι πληροφορίες για τα επώνυμα με αλφαβητική σειρά. Συνήθως στο τέλος του κεειμένου που αφιερώνεται σε κάθε επώνυμο, καταχωρούνται και οι πληροφορίες για τα παρατσούκλια που έχουν δοθεί σε άτομα που φέρουν αυτό το επώνυμο2. Ευρετήριο παρωνύμων

Στον πίνακα που ακολουθεί, στην πρώτη στήλη παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά τα παρωνύμια (παρατσούκλια) του χωριού και στη δεύτερη τα επώνυμα των οικογενειών στις οποίες έχει παρουσιασθεί κάθε παρατσούκλι. Στην παράγραφο για κάθε επώνυμο μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τα παρατσούκλια που συνδέονται με οικογένειες που έχουν αυτό το επώνυμο.


Αθανασάκης,-η                                       Επταήμερος
Αλεξάνδρου                                             Φακίνος
Ανατολίτης,-η                                         Μανωλάς
Ανεστάσης, -η                                         Μελισσουργός
Άννης, -η                                                   Μελισσουργός

Αντραγαθεάκης, -η                                 Σιδερής
Αντρεάκης, -η                                           Φακίνος
Αντωνάκης,-η, Αντωνο                       Χουζούρης
Αντωνίου                                                    Παντελιάς
Αντωνόπουλοι,                                       Μανωλάς

Αξάης, Αξάηδες                                        Αξαόπουλος
Αρβανάκης –η                                           Μαγγιώρος
Αρτίμης, -η                                                  Ψαρρός
Ασκηστής, Ασκηστο-                             Φακίνος
Αστείος                                                         Λεγάκης

Αφεντάκης, -η                                             Πρωτονοτάριος
Βαρκάρης, -η                                                Χουζούρης
Βασιλακάκης,-η, Βασιλακο-                  Κουφόπουλος
Βρέστας, -ηδες                                            Μανωλάς
Γαβριήλ (του)                                                          Λεγάκης

Γερμανός, Γερμανο-                                 Παπακωνσταντής
Εργάκης –α                                             Κουφόπουλος
Γεώργιος, -ίου                                             Μαγκανάρης
Γεώργιος, -ίου                                             Χουζούρης
Γιάγκος, -ου                                                  Χουζούρης

Γιαγκούλας                                                    Κοντόπουλος
Γιαλίνης –η                                                    Λεγάκης
Γιάννος,- ου                                                  Κουφόπουλος
Γιαννούλης -η                                              Μαγγιώρος
Γιαννούλης, -η                                             Φακίνος

Γιωργάκης                                                     Μανδηλαράς.
Γιωργαντάς, -ά                                            Κωνσταντάκης
Γιωργαντάς, -ά                                            Xουζούρης
Γιώργου                                                          Μανδηλαράς
Γκιδιώτης, -η                                                 Σιδερής

Γλέπος, -οι                                                     Κουφόπουλος
Γλιστρίτης -η (1)                                         Κουφόπουλος
Γλιστρίτης -η (2)                                         Κουφόπουλος
Γλύμης                                                             Μαγγιώρος
Γνήσιος                                                           Κωνσταντάκης

Γούμενος, -ου,                                             Μελισσουργός
Γουρνάς, Γουρνο-                                      Μανδηλαράς
Δαγκλής, -ή                                                   Πρωτονοτάριος
Δασκάλου                                                       Παυλόπουλος 
Δήμαρχος, -ου                                              Πρωτονοτάριος 

Δημητράκης, Δημητρακο-                       Μανωλάς  
Δημήτρη                                                           Χουζούρης 
Δημητρίου  (του)                                                     Ψαρρός
Εφταήμερος                                                    Επταήμερος
Ζαζάνης, Ζαζανο-                                         Μανδηλαράς

Ζαχαρο-                                                            Μανδηλαράς
Ζερβός, Ζερβού                                             Σιδερής     
Θανάσης, -η                                                    Μελισσουργός
Θεοχάρης, -η, Θεοχαρο-                            Χουζούρης 
Ιππότης, -η                                                     Μανωλάς

Ιωάννης, -η                                                     Κουφόπουλος
Ιωάννης. -η                                                     Μαγκανάρης
Καλοεράκης,-η                                               Κουφόπουλος
Καλόερος, -ου                                                Κουφόπουλος
Κάμας ή Καμάς                                               Κουμερτάς
Τζαπέτρο-                                                       Γληνός

Καράτζος –ου                                                 Λεγάκης
Καρούμπας, -α, Καρουμπο-                     Μανωλάς
Κατσιμήδης, -η, -ηδο-                                Μαστρογιαννόπουλος
Κολώνης                                                           Επταήμερος
Κοροβίδας, -α                                                 Σιδερής 

Κορωνιάτης Κορωνιάτο-                           Κουφόπουλος
Κουντούρης, Κουντουρο-                         Σιδερής
Κουτσοκέρης, -η, Κουτσοκερο-              Μανωλάς
Κουφίτης, -η, Κουφιτο-                              Ψαρρός
Κύριος, -ίου                                                      Νομικός

Κωνσταντάκης, -η                                         Μανδηλαράς
Κωνσταντάρα                                                  Κουμερτάς
Λεβέντης, Λεβεντο-                                       Παντελιάς
Λεντούδης, -η,                                                 Μελισσουργός
Λεντουδάκης, -η                                              Μελισσουργός

Λεωνιδάκης, -η                                                  Σιδερής
Λιανούδης, Λιανουδο-                                  Σπανός
Λουκά                                                                    Νομικός
Λυερός, Λυερο-                                                 Φυρογένης
Μαγγιώρος Μαγγιωρο-                                 Μαγγιώρος

Μαθαιάκης,-η                                                     Μελισσουργός
Μαλιφέστης, -η                                                 Μελισσουργός
Μαμίδης, -η,  Μαμιδο-                                    Χουζούρης 
Μαμουλιάρης, -η                                              Μελισσουργός
Μανωλάκης, -η                                                  Μανδηλαράς, Κωσταντάκης

Μανωλάς, Μανωλο-                                        Μανωλάς
Μανώλης, -η                                                       Μελισσουργός
Μανώλης Ψαράς                                               Μελισσουργός
Μαριολάς, -α,                                                     Μανωλάς
Μάρκου, Μαρκο-                                               Μαγκανάρης 

Μάρκου, Μαρκο-                                                Χουζούρης
Μαρκουο-                                                              Χουζούρης
Μαρκούριος, -ίου                                              Χουζούρης
Μαρούσο-                                                             Λεγάκης
Μαστοράδες                                                        Κουμερτάς

Ματζουράνης, -η                                                Φακίνος
Ματθαίου                                                               Μαγκανάρης
Ματθαίου                                                               Σιδερής
Μαυρομίχαλος, -ου                                           Κουφόπουλος
Μητσάκης, -η                                                       Χουζούρης

Μήτσου                                                                  Μαγγιώρος
Μήτσου                                                                  Παυλόπουλος
Μηχανικός, -ού                                                   Μανδηλαράς
Μικρός , Μικρο-                                                  Μαγγιώρος
Μιμίκος, -ου                                                          Μανωλάς


Μιχαλάκης -η                                                        Μαγγιώρος
Μιχάλης, Μιχαλέος,                                          Μανωλάς        
Μιχάλης, Μιχαλο-                                               Μαγγιώρος
Μιχελής, -ή, -ήδες                                               Μανωλάς

Μόντζος, Μοντζο-                                              Μανωλάς
Μουντρουλάς, Μουντρουλο-                        Παυλόπουλος
Μουστάκας Μουστακο-                                   Κωνσταντάκης
Μπάηλος, -ου                                                       Μανωλάς
Μπαρμπεράκης, -η                                              Φακίνος
Μπαρμπέρης, Μπαρμπερο-                            Φακίνος

Μπαρουξής, Μπαρουξο-                                 Κοντόπουλος
Μπέης, Μπεο-                                                       Σιδερής
Μπέκος, Μπεκο-                                                  Μουτσόπουλος
Μπεκογιαννο-                                                      Μουτσόπουλος
Μπεοσιδερής, -ή                                                  Σιδερής

Μπερέας, Μπερεάκης, -η                                 Σιδερής
Μπουλαμάτσης, Μπουλαματσο-                Παυλόπουλος
Μπούμπλης, Μπουμπλο-                               Μανδηλαράς
Μπουρδούκος, -άς, Μπουρδουκο-             Παντελιάς

Μπραζέρης , Μπραζερο-                                 Λεγάκης
Μυκόνιος –οι                                                        Κουφόπουλος
Μυλωνάς, -ά,                                                        Μαστρογιαννόπουλος
Νεροβίτσης,  Νεροβιτσο-                                Μανωλάς
Νικητάκης –η                                                        Μαγγιώρος

Νικηφοράκης, -η                                                  Μανδηλαράς
Νικηφόρου                                                             Κουφόπουλος
Νικόλα                                                                      Μανδηλαράς
Νικολάκη                                                                 Παυλόπουλος
Νικολάου                                                                 Μαγκανάρης

Νίκου                                                                         Πρωτονοτάριος  
Νιότη                                                                         Κουφόπουλος 
Ντουζένης, η, Ντουζενο-                                 Μανωλάς
Ντουντούνης,-η, Ντουντουνο-                    Μανωλάς
Ξύδης, Ξυδο-                                                         Μανωλάς
Όθωνα, Οθωνο-                                                   Πρωτονοτάριος

Παλιός, Παλιού,                                                   Μανωλάς 
Παναγιωτάκης -η                                                 Κουφόπουλος
Παναγιωτάκης, -η                                                Κωσταντάκης 
Πανανής Πανανήδο-                                         Κουφόπουλος
Πανούργος                                                             Κορρές 
Παπαγιαννάκης, -η                                             Κορρές

Παπαγιώργης-η                                                    Παυλόπουλος
Παπαδέλης –η                                                       Κουφόπουλος
Παπαδογιάννης, -η                                             Παυλόπουλος
Παπαδογιώργης, -η                                            Παυλόπουλος
Παπαπαναγιώτης, -η                                          Παυλόπουλος 

Παραμυθάς                                                       
Παύληδοι (Παύλου)                                            Κουφόπουλος
Πέπος, Πέπου,  Πεπο-                                        Νομικός, Μανδηλαράς
Πέτρου                                                                      Πρωτονοτάριος 
Πετρουλάδες, Πετρουλο-                                 Μανδηλαράς

Πετρούλης, Πετρουλο-                                      Μανωλάς
Πέτρου-Νταή                                                          Κοντόπουλος
Πίμυτας, Πιμυτο-                                               Μανωλάς
Πρέσβης, -η                                                             Μανωλάς 
Προβατάρης, Προβαταρο-                               Μανωλάς
Προέδρου                                                                 Κουφόπουλος

Ροκάς, -ά, Ροκο-                                                     Κοντόπουλος
Σαγιάς, -ά                                                                  Σιδερής
Σακελιομάρκος –ου                                              Λεγάκης
Σάλιακας, Σαλιακο-                                              Σιδερής
Σαλιμπούργος-ου                                                 Κουφόπουλος

Σέργης                                                                        Μανδηλαράς
Σήμερης, -η                                                               Μανδηλαράς
Σιανός, Σιανο-                                                         Μανωλάς
Σιδερής, Σιδερο-                                                     Σιδερής
Σιφνιός, Σιφνο-                                                       Παντελιάς

Σπαλιέρης, -η                                                            Μελισσουργός
Σπίθας                                                                          Μανωλάς
Σπυριδάκης, Σπυριδακο-                                     Μανωλάς
Σπυριδάκης, -η                                                         Μελισσουργός
Σπύρου                                                                        Ψαρρός 
Στάθης,-η                                                                    Μαγγιώρος

Σταμάτης,-η, Σταματο-                                         Μανωλάς
Σταυράκης, Σταυρακο-                                         Μανωλάς                             
Σταυριανός Σταυριανού                                      Κουμερτάς
Στεφανίδας, -α                                                         Μανδηλαράς
Στέφανος, -ου, Στεφανο-                                    Μαστρογιαννόπουλος

Στέφανου, Στεφανο-                                              Χουζούρης
Στοβάκης, -η,                                                             Μανωλάς
Στόβος (Στοβοκώστας )                                        Βιντζηλαίος
Στρατηγός, -ού                                                          Παπακωνσταντή
Τάκη                                                                               Κουμερτάς

Τάσου                                                                           Λεγάκης
Τζαπέτρο - (Τζαπετρογιάννης)                         Γληνός
Τζοβενάκης, Τζόβενος                                          Επταήμερος
Τζουάνος, Τζουανο-                                              Μανδηλαράς
Τζουντάνης, Τζουντανο-                                    Βιντζηλαίος

Τσαμπουνάρης, Τσαμπουναρο-                     Μανωλάς
Τσάρος                                                                       Μανδηλαράς
Τσεργίνης Τσεργινο-                                          Κουφόπουλος
Τσιγγρός, Τσιγγρο-                                             Μανωλάς
Τσικαλάς Τσικαλαδο-                                          Κοντόπουλος

Τσικαλάς, Τσικαλαδο-                                       Ψαρρός 
Τσίκνας                                                                    Κουφόπουλος
Φάκος, Φάκο-                                                         Κουφόπουλος
Φασκιανός, Φασκιανο-                                      Φακίνος
Φασόλης, -η,                                                          Μελισσουργός

Φασόλης, -η                                                            Παπαϊωάννου
Φαφούλης Φαφούληδες                                   Κουφόπουλος
Φώτης,-η, -ηδες                                                    Μελισσουργός
Φωτιάς                                                                       Μανωλάς
Χαρχαλιάς                                                               Μαγγιώρος
Χατζήδες Χατζηδο-                                              Μαγγιώρος

Χελιαμπάς Χελιαμπά                                          Κουφόπουλος
Χοχλιός, -ιού                                                          Μελισσουργός
Χρήστηδοι (Χρήστου)                                        Κουφόπουλος
Χριστοδουλάκης, -η,                                           Μανωλάς
Χριστόδουλου                                                        Πρωτονοτάριος
Χρυσός, Χρυσο-                                                     Νικολάκης 3. Πληροφορίες ανά επώνυμο και οικογένεια
4. Πίνακες


4.1 Μικρασιάτες στην Κόρωνο το 1922Στα Κορωνιδιάτικα Χρονικά έχει δημοσιευθεί μια κατάσταση ατόμων που σιτίστηκαν στην Κόρωνο μετά την καταστροφή στη Μικρά Ασία. Οι περισσότεροι από τους αναφερόμενους στην κατάσταση προέρχονται από τα Βουρλά, που εξ αιτίας μαζικής μετοίκησης εκεί Ναξιωτών αμπελουργών μετά το 1830 είχαν γνωρίσει  μια δεύτερη περίοδο ακμής του ελληνισμού. Τα  Βουρλά σε αυτήν εδώ την κατάσταση του 1923 καταχωρούνται ως Βρύουλα αλλό το σωστό όνομα της πόλης είναι Βουρλά. Πληροφορίες για χωριανούς που είχαν  μετοικήσει στα Βουρλά ή σε άλλη περιοχή της Μικράς Ασίας εφ' όσον υπάρχουν, αναφέρονται σε κάθε επώνυμο, και αυτό αφορά και προγενέστερη περίοδο και χωριανούς που δεν αναφέρονται σε αυτήν την κατάσταση.
Σημειώνω πάντως ότι όσοι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ήρθαν από τη Μικρά Ασία στο χωριό, θα πρέπει να είχαν κάποιους συγγενείς στο χωριό. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις. 
Oι τρείς τελευταίοι αναφερόμενοι στην κατάσταση είναι η Φιλιώ Χαϊδεμένου, η γιαγιά μικρασιάτισα που ίδρυσε το μουσείο μικρασιατικού ελληνισμού, η μητέρα της Ουρανία και ο αδελφός της Αντώνης. Ο πατέρας της Φιλιώς ήταν ο χωριανός Δημήτριος Ιωάννη Σιδερής (1846), του Δημητρίου, όπως ξέρουμε σήμερα.από  Έζησε στα Βουρλά και χάθηκε κατά την καταστροφή. Κατά τον πόλεμο ή κατάτην καταστροφή χάθηκαν  και οι πέντε γιοί του που είχε αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο. Ο αναγνώστης προτρέπεται να ρίξει μια ματιά στο επώνυμο Σιδερής . Εκτός από αυτήν την περίπτωση και πέρα από το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ανακάλυψη κάποιου δικού μας, γενικότερο ενδιαφέρον μπορεί να παρουσιάζουν όλες οι περιπτώσεις, όμως δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για καμμιάν άλλη περίπτωση. Ελάχιστες μόνο πρόσθετες πληροφορίες έχω  για το Νεόφυτο Σαμψούντιο. Αναφέρονται στο κείμενο για το επώνυμο Σαμψούντιος.
Μικρασιάτες  στη Κόρωνο μετά την καταστροφή του 1922
ΌνομαΕπώνυμοΠατ. Ή Σύζ.ετώνΚαταγωγήΕπάγγελμα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΝΙΚΟΛΑΟΥ49ΚΕΡΑΜΩΤΗΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ25ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ19ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ18ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ17ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ15ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΑΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ41ΒΡΥΟΥΛΑΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΟΦΙΑΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9ΒΡΥΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΦΑΝΟΣ39ΒΡΥΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΝΙΚΟΛΑΟΥ7ΒΡΥΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΝΙΚΟΛΑΟΥ5ΒΡΥΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΟΣΜΑΚΡΑΣΑΝΔΡΕΑ51ΣΜΥΡΝΗΚΗΠΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΜΑΚΡΑΣΣΠΥΡΟΣ16ΣΜΥΡΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣΜΑΚΡΑΣΣΠΥΡΟΣ14ΣΜΥΡΝΗ
ΛΕΜΟΝΙΑΜΑΚΡΑΣΤΕΦΑΝΟΥ41ΚΟΡΩΝΟΣ
ΑΝΝΑΜΑΚΡΑΣΠΥΡΟΣ20ΣΜΥΡΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜΑΚΡΑΣΠΥΡΟΣ18ΣΜΥΡΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΜΑΚΡΑΣΠΥΡΟΣ12ΣΜΥΡΝΗ
ΜΑΡΙΑΜΑΚΡΑΣΠΥΡΟΣ15ΣΜΥΡΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ48ΚΟΡΩΝΟΣΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ27ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ15ΒΡΥΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ47ΒΡΥΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ21ΒΡΥΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΙΝΑΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ19ΒΡΥΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ52ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΟΥ28ΒΡΥΟΥΛΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΟΥ19ΒΡΥΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΟΥ17ΒΡΥΟΥΛΑ
ΦΩΤΙΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΟΥ15ΒΡΥΟΥΛΑ
ΚΑΙΤΟΥΛΗΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΟΥ48ΒΡΥΟΥΛΑ
ΜΑΧΗΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΟΥ23ΒΡΥΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΠΑΣΠΑΤΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ41ΒΡΥΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣΠΑΣΠΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ15ΒΡΥΟΥΛΑΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΣΠΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ12ΒΡΥΟΥΛΑ
ΕΡΙΦΥΛΗΠΑΣΠΑΤΗΓΕΩΡΓΙΟΥ9ΒΡΥΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣΣΤΕΦΑΝΟΥ47ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΡΥΛΛΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΥ19ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΓΡΥΛΛΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΥ15ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΑΠΗΓΡΥΛΛΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ20ΒΡΥΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΓΛΕΖΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ19ΣΜΥΡΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΚΟΥΜΕΡΤΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ44ΣΜΥΡΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΜΑΝΩΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ19ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΟΥ34ΒΡΥΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΟΥ13ΒΡΥΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΟΥ7ΒΡΥΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΟΥ13ΒΡΥΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΟΥ46ΒΡΥΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΟΥ30ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΟΥ27ΒΡΥΟΥΛΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΕΧΑΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ45ΒΡΥΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣΚΕΧΑΓΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ17ΒΡΥΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΕΧΑΓΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ16ΒΡΥΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΕΧΑΓΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ8ΒΡΥΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΚΕΧΑΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ12ΒΡΥΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΙΝΑΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΙΟΥ26ΒΡΥΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ12ΒΡΥΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ10ΒΡΥΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ7ΒΡΥΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΛΗΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ5ΒΡΥΟΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΓΕΩΡΓΙΟΥ3ΒΡΥΟΥΛΑ
ΦΩΤΩΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ14ΒΡΥΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣΠΕΡΗΦΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΥ18ΑΪΔΙΝΙΟΝΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΜΑΝΩΛΑΣΑΝΔΡΕΑ50ΒΡΥΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΟΥ14ΒΡΥΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΜΑΝΩΛΑΣΙΩΑΝΝΟΥ12ΒΡΥΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΑΜΑΝΩΛΑΙΩΑΝΝΟΥ45ΒΡΥΟΥΛΑ
ΝΕΟΦΥΤΟΣΣΑΜΨΟΥΝΤΙΟΣΙΩΑΝΝΟΥ16ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΟΥΡΑΝΙΑΣΙΔΕΡΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ49   ΣΜΎΡΝΗ
ΦΙΛΙΩΣΙΔΕΡΗ 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ23  ΒΡΥΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΣΙΔΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ21    ΒΡΥΟΥΛΑ
4.2 Γεννήσεις στην Κόρωνο ανά οικογένεια 1904 - 1930

Μια κατάσταση γεννήσεων στην Κόρωνο από το 1904 μέχρι το 1930 διαμορφωμένη σε αρχείο excel, έχει κατατεθεί από τον Γεώργιο Μανωλά στο ιστορικό αρχείο Νάξου. Έχει κατατεθεί επίσης και μια κατάσταση Μικρασιατών που σιτίστηκαν στην Κόρωνο το 1922. Τα έγγραφα στα οποία στηρίχτηκε η σύνταξη αυτών των καταστάσεων δεν εμφανίστηκαν ούτε έχει αναφερθεί πού βρέθηκαν τα στοιχεία. Παρά αυτά θεωρώ ότι η σύνταξη των δύο καταστάσεων έχει βασιστεί σε γνήσια έγγραφα και σίγουρα στοιχεία. Κάποια πολύ λίγα σφάλματα δεν αποκλείονται αλλά αυτό δεν αλλάζει καθόλου την γενική εικόνα. Θεωρώ ότι μπορώ να θεωρήσω ότι οι δύο καταστάσεις είναι αξιόπιστες. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους χωριανούς μας και για τους λόγους αυτούς θα τις παραθέσω. Εύχομαι μόνο να κατατεθούν στο ιστορικό αρχείο της Νάξου και τα πρωτότυπα των εγγράφων που αξιοποιήθηκαν από τον συντάκτη των δύο καταστάσεων. Από την εξέταση των πρωτότυπων εγγράφων θα ήταν ενδεχομένως δυνατόν να προκύψουν και άλλα στοιχεία. 

Διορθώσεις

1. Ο πατέρας  του Νικηφόρου Χουζούρη 6/6/ 1907 είναι Μάρκος και όχι Ματθαίος
4.3 Γεννήσεις στην Κόρωνο ανά οικογένεια
1853-1859  και  1868 -1882


Βρήκα και φωτογράφησα τα βιβλία γεννήσεων - βαπτίσεων της Αγίας Μαρίνας των περιόδων 1853-1859 και από το Νοέμβριο 1867 έως το Μάϊο 1883 και με βάση αυτά συνέταξα τον πίνακα που παραθέτω.  Τα βιβλία αυτά έχουν  και άλλα στοιχεία, πέραν εκείνων του πίνακά μου. Έχουν την ημερομηνία βάπτισης, το όνομα του νονού ή της νονάς, το όνομα του Ιερέα που έκανε τη βάπτιση και για την περίοδο 1853 - 1859 είχαν  και το όνομα της μαμής (μαίας), που είχε ξεγεννήσει το παιδί. Η βάπτιση γινόταν λίγες ημέρες (έως 20), μετά τη γέννηση. Η ευθύνη για την ακρίβεια μεταφοράς των στοιχείων των  βιβλίων της αγίας Μαρίνας  στον πίνακα μου είναι εξ ολοκλήρου δική μου.ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗ
ΣΗΣ
ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑ 1854 30-Απρ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΆ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑ 1857 10-Απρ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑ 1859 15-Δεκ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΟΦΙΑ 1869 12-Οκτ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑ 1874 25-Νοε
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΛΟΥΡΕΝ
ΤΖΑ
1877 17-Δεκ
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΟΦΙΑ 1881 10-Μαρ
ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΟΥΡΕΝ
ΤΖΑ
1854 16-Οκτ
ΓΛΕΖΟΥ ΦΛΟΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 1882 18-Δεκ
ΓΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1881 16-Μαρ
ΓΛΗΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. 1882 19-Οκτ
ΓΛΗΝΌΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικολάου ΑΝΕΖΑ 1856 12-Αυγ
ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΖΑ 1871 29-Μαρ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1853 21-Νοε
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1858 15-Αυγ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1878 29-Μαρ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1880 2-Φεβ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1882 12-Ιουλ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ  ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γιαννούλη ΣΤΑΜΑΤΑ 1859 10-Αυγ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γιαννούλη ΣΤΑΜΑΤΑ 1868 11-Νοε
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ
ΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1870 19-Μαϊ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1874 3-Μαρ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1877 2-Νοε
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1882 5-Φεβ
ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1878 17-Ιαν
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΙΝΑ 
ΚΟΡΡΕ
1854 17-Δεκ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΡΙΝΑ 
ΚΟΡΡΕ
1871 4-Ιουλ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ
ΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΡΙΝΑ 
ΚΟΡΡΕ
1867 27-Νοε
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1879 23-Φεβ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1882 27-Οκτ
ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναγνώστη Μανώλη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1858 25-Σεπ
ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναγνώστη Μανώλη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1856 3-Νοε
ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναγνώστη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1868 26-Φεβ
ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1871 18-Απρ
ΚΟΡΡΕΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικολάου  ΧΡΥΣΗ 1853 10-Δεκ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σ. ΕΛΕΝΗ 1874 25-Ιουν
ΚΟΥΜΕΡΤΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σ. ΕΛΕΝΗ 1877 9-Μαρ
ΚΟΥΜΕΡΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σ. ΕΛΕΝΗ 1880 6-Ιουλ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1870 10-Ιαν
ΚΟΥΜΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1872 25-Νοε
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1876 15-Ιαν
ΚΟΥΜΕΡΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σταυριανού ΕΛΕΝΗ
Μακεδονίτη
Κοντόπουλου
1856 7-Ιουλ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σταυριανού ΕΛΕΝΗ 1858 4-Αυγ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΑΡΙΑ 1868 21-Ιαν
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΑΡΙΑ 1871 19-Σεπ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΜΑΡΙΑ 1874 17-Ιουν
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νικηφορου ΜΑΡΙΑ 1856 28-Σεπ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Νικηφορου ΜΑΡΙΑ 1859 25-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1870 5-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1874 25-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γιάννη ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1853 5-Μαϊ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1870 4-Ιουλ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1873 7-Οκτ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1875 4-Σεπ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΚΟΥΜΙ
ΝΑ
1873 15-Ιουλ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΓΙΑΚΟΥΜΙ
ΝΑ
1876 2-Ιουλ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΚΟΥΜΙ
ΝΑ
1879 17-Σεπ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΚΟΥΜΙ
ΝΑ
1882 13-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παύλου ΕΙΡΗΝΗ 1856 11-Οκτ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παύλου ΕΙΡΗΝΗ 1859 18-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΕΙΡΗΝΗ 1871 3-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννη ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1855 30-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννη ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1858 14-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1872 30-Μαϊ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 1874 6-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (χήρα κατά 
την γέννηση)
1881 8-Οκτ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Α. Ιω ....
ΦΩΤΕΙΝΗ 1869 11-Ιαν
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Αποστόλου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1859 25-Ιαν
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αποστόλου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1868 17-Οκτ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1871 2-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1872 22-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1875 8-Οκτ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1878 23-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικολάου ΑΝΕΖΑ 1853 10-Νοε
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικολάου ΑΝΕΖΑ 1857 9-Σεπ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικολάου ΑΝΕΖΑ 1860 18-Μαρ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΡΙΝΑ 1858 10-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΜ/ΝΟΣ Γ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1876 29-Οκτ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
1851  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1874 28-Οκτ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΛΕΝΤΟΥ 1879 10-Οκτ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νικηφόρου ΦΛΟΥΡΟΥ 1853 23-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νικηφόρου ΦΛΟΥΡΟΥ 1856 17-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νικηφόρου ΦΛΟΥΡΟΥ 1857 24-Ιαν
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νικηφόρου ΦΛΟΥΡΟΥ 1860 11-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΛΟΥΡΕΝ
ΤΖΑ
1873 5-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΛΟΥΡΕΝ
ΤΖΑ
1876 20-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΑ 1879 17-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νικολάου ΑΝΝΑ 1853 16-Απρ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νικολάου ΑΝΝΑ 1855 12-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Νικολάου ΑΝΝΑ 1858 27-Φεβ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ 1869 14-Νοε
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ 1872 15-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ 1875 3-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ 1878 9-Ιουν
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1883 6-Ιουν
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννη ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1869 21-Μαρ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Νικολάου ΜΑΡΙΑ 1857 20-Ιουλ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ιερεύς ΚΥΡΙΑΚΗ     1854 19-Οκτ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιακώβου ΚΥΡΙΑΚΗ  1857 1-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιακώβου ΚΥΡΙΑΚΗ  1859 6-Ιαν
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νικολάου ΕΙΡΗΝΗ 1853 7-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νικολάου ΕΙΡΗΝΗ 1857 8-Σεπ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1877 12-Ιουν
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΙΝΑ 1879 28-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1881 24-Ιουλ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΙΝΑ 1882 17-Αυγ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ; ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1880 3-Δεκ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΣΟΦΙΑ 1878 26-Μαρ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΣΟΦΙΑ 1879 18-Νοε
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1882 21-Μαρ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ 1873 23-Μαρ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ 1874 1-Απρ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ 1875 3-Απρ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ 1876 30-Ιαν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ 1878 24-Μαρ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ 1880 24-Δεκ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΩΤΕΙΝΗ 1881 30-Οκτ
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης ΦΛΟΥΡΟΥ 1860 16-Μαρ
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννη ΦΛΟΥΡΟΥ 1857 26-Αυγ
ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Π. ΕΥΔΟΚΙΑ 1871 20-Νοε
ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ; ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝ. Π. ΕΥΔΟΚΙΑ 1876 25-Ιουλ
ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝ. ΠΑ. ΕΥΔΟΚΙΑ 1879 8-Φεβ
ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝ. Π. ΕΥΔΟΚΙΑ 1881 13-Φεβ
ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝ. Π. ΕΥΔΟΚΙΑ 1883 20-Μαϊ
ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Σ. 1871 3-Νοε
ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1876 28-Νοε
ΛΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 1882 16-Οκτ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Γαβριήλ) ΙΩΑΝΝΗΣ Αναγνώστη ΣΤΑΜΑΤΑ 1856 15-Οκτ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναγνώστη Σ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1869 25-Ιαν
ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1870 21-Ιαν
ΛΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1873 24-Μαρ
ΛΕΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΚΟΣ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1875 30-Δεκ
ΛΕΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΣ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1878 7-Οκτ
ΛΕΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΡΟΥΣΑ 1869 10-Δεκ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΡΟΥΣΑ 1874 18-Μαϊ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΡΟΥΣΑ 1876 3-Μαϊ
ΛΕΓΑΚΗ ΜΗΛΙΑ ΝΟΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΡΟΥΣΑ 1879 14-Αυγ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γιαννούλη ΜΑΡΙΑ Χριστόδουλου Μανωλά 1855 28-Δεκ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ Γιαννούλη ΜΑΡΙΑ 1859 8-Μαϊ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΗΣ Γιαννούλη ΜΑΡΙΑ 1869 25-Απρ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γιαννούλη ΜΑΡΙΑ 1871 30-Ιαν
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννη ΕΙΡΗΝΗ 1868 19-Μαϊ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννη ΕΙΡΗΝΗ 1868 19-Μαϊ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1870 2-Φεβ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1871 10-Ιουν
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1873 26-Νοε
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1875 31-Ιαν
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1877 3-Νοε
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1882 1-Αυγ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 1873 3-Σεπ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 1876 27-Ιαν
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗ  ΣΟΦΙΑ 1878 20-Δεκ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 1882 12-Απρ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΗ 1882 20-Σεπ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντωνίου ΜΑΡΙΑ 1869 15-Φεβ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1871 24-Απρ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1873 14-Οκτ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΜΑΡΙΑ 1876 22-Μαρ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1880 13-Ιουλ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεωργίου ΣΟΦΙΑ 1853 4-Μαϊ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 1868 31-Μαϊ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1870 7-Οκτ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 1872 22-Δεκ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1875 22-Μαϊ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1877 14-Σεπ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1880 8-Ιαν
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ Γιαννούλη ΣΤΑΜΑΤΑ 1853 27-Δεκ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ Γιαννούλη ΣΤΑΜΑΤΑ 1858 13-Ιουν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1880 11-Απρ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1883 9-Ιαν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννη ΣΟΦΙΑ 1859 1-Απρ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 1871 13-Σεπ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 1874 19-Μαρ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΕΛΕΝΗ 1876 27-Ιαν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΕΛΕΝΗ 1878 15-Μαρ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 1880 22-Νοε
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ 1883 24-Ιαν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 1880 23-Ιουν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΑΡΙΑ 1878 12-Ιαν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΑΡΙΑ 1878 6-Δεκ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 1881 5-Φεβ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μανώλη ΣΤΑΜΑΤΑ 1853 10-Οκτ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μανώλη ΣΤΑΜΑΤΑ 1859 13-Αυγ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1870 22-Μαρ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1873 4-Απρ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  ΚΑΛΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1874 28-Ιαν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1876 18-Ιουλ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1878 23-Σεπ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1880 24-Οκτ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1880 13-Δεκ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1883 4-Ιουν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΛΕΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μανώλη ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1853 17-Ιουν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μανώλη ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1856 13-Ιουλ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μανώλη ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1859 16-Μαρ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1868 27-Ιαν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1871 10-Ιουν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1882 14-Ιουν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1870 17-Ιαν
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1872 29-Νοε
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1876 24-Οκτ
ΜΑΝΩΛΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 1854 10-Απρ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 1857 28-Μαρ
ΜΑΝΩΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 1859 12-Μαϊ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1853 26-Ιουλ
ΜΑΝΩΛΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1856 30-Μαϊ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1858 23-Δεκ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1871 21-Φεβ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1882 18-Νοε
ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1878 26-Φεβ
ΜΑΝΩΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1880 25-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΓΩΡΓΙΟΣ Ν. ΕΛΕΝΗ 1882 1-Μαϊ
ΜΑΝΩΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 1882 16-Μαϊ
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 1878 26-Μαϊ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 1882 9-Οκτ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 1876 7-Σεπ
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΣ Α. ΜΑΡΙΝΑ 1878 26-Αυγ
ΜΑΝΩΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 1881 3-Απρ
ΜΑΝΩΛΑ ΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΟΦΙΑ 1881 25-Ιουλ
ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γ.
ΕΙΡΗΝΗ 1875 26-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γ.
ΕΙΡΗΝΗ 1877 25-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑ ΜΕΛ(Ι)ΤΙΝΗ; ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γ.
ΕΙΡΗΝΗ 1881 11-Μαϊ
ΜΑΝΩΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γ.
ΕΙΡΗΝΗ 1883 24-Μαρ
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικολάου ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1869 22-Μαϊ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Γ.
ΚΑΛΗ 1869 25-Αυγ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Γ.
ΚΑΛΗ 1870 14-Οκτ
ΜΑΝΩΛΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ
ΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ 
Γ.
ΚΑΛΗ 1873 13-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Γ.
ΚΑΛΗ 1874 1-Μαρ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΥΔΟΛΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Γ.
ΚΑΛΗ 1877 7-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Γ.
ΚΑΛΗ 1880 23-Μαρ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ 
Γ.
ΚΑΛΗ 1882 17-Νοε
ΜΑΝΩΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1882 30-Οκτ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 1882 29-Μαρ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1873 14-Απρ
ΜΑΝΩΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1872 23-Μαρ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημητρίου ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1853 6-Δεκ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημητρίου ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1857 20-Φεβ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1870 20-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1872 18-Μαρ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1876 8-Αυγ
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1879 29-Νοε
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1883 19-Μαϊ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΕΖΑ 1869 10-Νοε
ΜΑΝΩΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1872 20-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1875 25-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1876 20-Σεπ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1880 8-Μαρ
ΜΑΝΩΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεωργίου ΜΑΡΙΑ 1859 24-Αυγ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1867 24-Σεπ
ΜΑΝΩΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1871 3-Δεκ
ΜΑΝΩΛΑ ΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. 1875 8-Ιουν
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1880 28-Σεπ
ΜΑΝΩΛΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μιχαήλ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1853 11-Απρ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ 1870 18-Απρ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΕΝΗ; ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ 
Ν.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1854 18-Απρ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ 
Ν.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1858 7-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ
 Ν.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1859 5-Απρ
ΜΑΝΩΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Σ.
ΜΑΡΙΝΑ 1872 21-Απρ
ΜΑΝΩΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Σ.
ΜΑΡΙΝΑ 1874 28-Ιαν
ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Σ.
ΜΑΡΙΝΑ 1876 29-Απρ
ΜΑΝΩΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Σ.
ΜΑΡΙΝΑ 1878 26-Σεπ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1855 12-Μαϊ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1858 17-Απρ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ 1854 13-Νοε
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ 1857 12-Αυγ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1871 25-Οκτ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1873 21-Σεπ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ; 1876 18-Μαϊ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1879 2-Σεπ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1883 27-Ιαν


ΜΑΥΡΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΕΙΡΗΝΗ 1878 22-Φεβ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Στεφάνου  ΚΑΛΗ 1853 16-Νοε
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Στεφάνου  ΚΑΛΗ 1858 22-Οκτ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1867 11-Νοε
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1870 6-Σεπ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Γ.
ΜΑΡΙΑ 1872 8-Δεκ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Γ.
ΜΑΡΙΑ 1876 23-Ιαν
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γ.
ΜΑΡΙΑ 1879 11-Ιουλ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πέτρου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1859 20-Σεπ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1870 3-Μαρ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1871 14-Ιουν
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1874 18-Μαρ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1876 25-Φεβ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΑΡΙΑ 1868 4-Δεκ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΝΕΖΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΑΡΙΑ 1871 1-Φεβ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΑΡΙΑ 1873 7-Νοε
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ  ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΑΡΙΑ 1882 1-Ιουν
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέτρου ΣΟΦΙΑ 1857 26-Ιαν
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΗ 1874 6-Φεβ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
Π.
ΣΟΦΙΑ 1868 19-Αυγ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
Π.
ΣΟΦΙΑ 1868 19-Αυγ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
Π.
ΣΟΦΙΑ 1871 20-Μαρ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π. 1872 7-Νοε
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1867 19-Νοε
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΡΙΑ 1870 19-Απρ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1869 15-Οκτ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΗ 1871 22-Οκτ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1873 19-Αυγ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Α.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1876 17-Μαρ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΚΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Α.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1878 26-Δεκ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Α.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1881 13-Ιουν
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικολάου ΜΑΡΙΑ 1869 18-Μαρ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΙΑ 1871 1-Οκτ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΙΑ 1874 9-Αυγ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 1876 4-Φεβ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 1879 28-Μαρ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 1881 18-Δεκ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Νικολάου ΚΥΡΙΑΚΗ 1868 14-Ιαν
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΝΩΛΗΣ Νικολάου ΚΥΡΙΑΚΗ 1868 14-Ιαν
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΗ 1871 9-Απρ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1873 1-Ιαν
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΚΥΡΙΑΚΗ 1876 28-Δεκ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1881 2-Ιαν
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1881 2-Ιαν
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάννη ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1854 15-Απρ
ΜΠΟΥΜΠΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΑΡΙΑ 1877 6-Ιαν
ΜΠΟΥΜΠΛΗ ΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑ 1877 27-Φεβ
ΜΠΟΥΜΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1880 28-Ιαν
ΜΠΟΥΜΠΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1883 17-Ιουν
ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΑΝΕΖΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεωργίου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1855 23-Σεπ
ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεωργίου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1859 20-Δεκ
ΜΠΟΥΜΠΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Μ.
ΣΤΑΜΑΤΑ 1874 13-Νοε
ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν.
ΜΑΡΙΑ 1876 1-Ιαν
ΜΠΟΥΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 1878 16-Νοε
ΜΠΟΥΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Ν.
ΜΑΡΙΑ 1881 26-Φεβ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Ιωάννη ΜΑΡΙΑ 1854 24-Νοε
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ιωάννη ΜΑΡΙΑ 1858 19-Απρ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 1868 21-Νοε
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ιωάννη ΣΟΦΙΑ 1854 11-Μαρ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ιωάννη ΣΟΦΙΑ 1859 14-Μαρ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ιωάννη ΣΟΦΙΑ 1868 7-Απρ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1871 19-Ιαν


ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 1856 3-Ιαν
ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΗ 1876 15-Ιαν
ΠΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΗ 1880 15-Ιαν
ΠΑΣΟΥΛΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΗ 1882 21-Σεπ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1856 16-Ιαν
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1856 10-Οκτ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1858 16-Νοε
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1870 5-Ιουλ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1873 1-Φεβ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1876 21-Μαϊ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΟΦΙΑ 1874 20-Οκτ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΕΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΟΦΙΑ 1876 9-Σεπ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 1883 17-Ιαν
ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑ 1854 18-Αυγ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Νικολάου ΜΑΡΙΝΑ 1868 9-Αυγ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1870 8-Νοε
ΠΡΩΤΟΝΟΤΡΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α;ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΜΑΡΙΝΑ 1873 13-Απρ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Ν.
ΜΑΡΙΝΑ 1876 4-Φεβ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Ν.
ΜΑΡΙΝΑ 1877 22-Ιουλ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Ν.
ΜΑΡΙΝΑ 1879 14-Δεκ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Ν.
ΜΑΡΙΝΑ 1882 14-Αυγ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ 1881 17-Σεπ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ  ΚΑΛΗ ΙΑΚΩΒΟΣ Ν. ΣΟΦΙΑ 1867 16-Οκτ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 1870 1-Ιουλ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΡΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΑΚΩΒΟΣ Ν. ΣΟΦΙΑ 1873 14-Σεπ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑΚΩΒΟΣ Ν. ΣΟΦΙΑ 1876 11-Αυγ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ 1879 23-Μαϊ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΟΦΙΑ 1882 9-Μαϊ
ΣΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 1878 2-Σεπ
ΣΑΛΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν.
ΛΕΜΟΝΙΑ 1880 5-Νοε
ΣΑΛΤΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν.
ΛΕΜΟΝΙΑ 1883 14-Μαϊ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποστόλου ΕΛΕΝΗ 1859 16-Φεβ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποστόλου ΕΛΕΝΗ 1868 31-Οκτ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1870 29-Μαϊ
ΣΑΧΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗΣ Α. ΕΥΔΟΚΙΑ 1854 5-Μαϊ
ΣΙΔΕΡΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΗ 1883 1-Μαϊ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥ 1852 27-Δεκ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννη ΜΑΡΙΑ 1853 26-Σεπ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννη ΜΑΡΙΑ 1858 2-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννη ΜΑΡΙΑ 1860 20-Ιαν
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1871 20-Μαρ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1871 20-Μαρ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Π.
ΕΛΕΝΗ 1859 10-Μαρ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μανώλη ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1855 14-Δεκ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΑΤΑ 1868 30-Μαρ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικολάου ΣΤΑΜΑΤΑ 1869 15-Ιουλ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ 1872 28-Οκτ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΣΤΑΜΆΤΑ 1876 19-Ιαν
ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ 1879 20-Αυγ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1881 24-Απρ
ΣΙΔΕΡΗ ΦΛΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1882 5-Νοε
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημητρϊου ΣΤΑΜΑΤΑ 1853 24-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημητρϊου ΣΤΑΜΑΤΑ 1854 4-Μαϊ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μανώλη ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1853 10-Σεπ
ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικολάου ΕΙΡΗΝΗ 1859 18-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικολάου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1859 20-Ιουν
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέτρου ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1853 15-Απρ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέτρου ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1856 8-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέτρου ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1857 19-Αυγ
ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέτρου ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1860 17-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1871 4-Μαρ
ΣΙΔΕΡΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1872 25-Μαϊ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1874 3-Σεπ
ΣΙΔΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1877 5-Ιαν
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1879 28-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗ  ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1882 22-Αυγ
ΣΙΔΕΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ Δημητρίου ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1855 12-Μαϊ
ΣΙΔΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΛΗΣ Δημητρίου ΣΤΕΛΙΑΝΗ 1856 13-Νοε
ΣΙΔΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ Μανώλη ΜΑΡΙΑ 1854 26-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μανώλη ΜΑΡΙΑ 1859 22-Ιαν
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Κ.  ΚΥΡΙΑΚΗ 1870 11-Σεπ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
Κ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1872 9-Νοε
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
Κ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1874 31-Δεκ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1876 21-Μαϊ
ΣΙΔΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ; 1882 4-Οκτ
ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΟΦΙΑ 1854 7-Ιαν
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΑΝΝΑ 1855 6-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΣ Νικολάου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1856 26-Νοε
ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1876 4-Ιουν
ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1879 25-Φεβ
ΣΙΔΕΡΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΑ 1882 11-Σεπ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1876 18-Δεκ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1879 15-Οκτ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1882 9-Σεπ
ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑ
ΜΠΟΣ 
Ιωάννη
ΛΕΝΤΟΥ 1855 15-Σεπ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δημητρίου ΕΙΡΗΝΗ 1853 25-Ιουλ
ΦΑΚΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννη ΣΟΦΙΑ 1868 26-Δεκ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννη ΣΟΦΙΑ 1870 3-Νοε
ΦΑΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1872 25-Νοε
ΦΑΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1875 11-Μαϊ
ΦΑΚΙΝΟΥ ΑΝΕΖΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 1877 29-Νοε
ΦΑΚΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιωάννη ΜΑΡΙΝΑ 1868 12-Δεκ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιωάννη ΜΑΡΙΝΑ 1871 16-Ιαν
ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 1872 15-Οκτ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 1876 8-Μαρ
ΦΑΚΙΝΟΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 1879 18-Ιαν
ΦΑΚΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 1881 3-Αυγ
ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ Δημητρίου ΣΤΑΜΑΤΑ 1855 18-Μαϊ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1868 17-Μαϊ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1871 21-Μαρ
ΦΑΚΙΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1874 15-Μαρ
ΦΑΚΙΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1877 25-Σεπ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1855 6-Αυγ
ΦΑΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1858 19-Ιουλ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ Δημητρϊου ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1853 3-Απρ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1869 17-Δεκ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1873 7-Ιουλ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1876 16-Νοε
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1880 20-Αυγ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Μάρκου ΕΙΡΗΝΗ 1856 14-Σεπ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μάρκου ΕΙΡΗΝΗ 1859 24-Αυγ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1870 19-Μαρ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1873 20-Δεκ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΕΙΡΗΝΗ 1876 3-Μαϊ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΕΙΡΗΝΗ 1881 17-Απρ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1870 21-Ιουν
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1872 26-Σεπ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1876 28-Μαϊ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1877 10-Αυγ
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1881 12-Οκτ
ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δημητρίου ΚΑΛΗ 1854 4-Φεβ
ΨΑΡΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δημητρίου ΚΑΛΗ 1859 7-Σεπ
ΨΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1869 15-Δεκ
ΨΑΡΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1872 1-Μαρ
ΨΑΡΡΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1874 25-Απρ
ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1876 1-Μαρ
ΨΑΡΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1878 11-Νοε
ΨΑΡΡΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1881 4-Απρ
ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αποστόλου ΦΩΤΕΙΝΗ 1867 30-Σεπ
ΨΑΡΡΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1870 1-Φεβ
ΨΑΡΡΟΥ  ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1871 28-Νοε
ΨΑΡΡΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 1874 18-Οκτ
ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1877 13-Ι

4.4 Γάμοι Κορωνιδιατών 1853-1859 στη Νάξο

(Από το βιβλίο γάμων της αγίας Μαρίνας)Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι γάμοι που έγιναν με Κορωνιδιάτη γαμπρό ή Κορωνιδιάτισα νύφη  απ΄πο το 1853 έως το 1859 και καταγράφτηκαν στο βιβλίο γάμων της αγίας Μαρίνας.  Οι γάμοι γίνονταν στην εκκλησία της ενορίας της νύφης. Στο βιβλίο γάμων περιέχονται και πληροφορίες που δεν έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα μας, όπως η ημερομηνία αίτησης για άδεια γάμου, η ημερομηνία έκδοσης της άδειας και το όνομα του εφημέριου που ιερούργησε. Στον γάμο  με αριθμό 5 αναφέρεται ότι ιερούργησε ο ιερέας Ιωάννης Λεγάκης. Σε όλους τους άλλους γάμους αναφέρεται ότι ιερούργησε ο ιερέας  Νικόλαος Ιακώβου Κουφόπουλος που αργότερα έγινε Νικόλαος Πρωτονοτάριος. Ως Πρωτονοτάριοι και Πρωτονοταρίου καταγράφτηκαν και τα  παιδιά του. Οι τίτλοι των στηλών εδώ, είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους τίτλους των αντίστοιχων στηλών του βιβλίου γάμων της αγίας Μαρίνας. Ως παράνυμφος νοείται ο μάρτυρας του γάμου, ο κουμπάρος. Και οι ημερομηνίες εδώ είναι οι ημερομηνίες των αρχείων και επομένως είναι ημερομηνίες του παλαιού ημερολογίου. Το ίδιο ισχύει για όλα τα αρχεία για ημερομηνίες παλαιότερες της ημερομηνίας 1 Μαρτίου 1923. Και τώρα οι γάμοι.ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ ΝΥΜΦΙΟΣ ΚΑΙ ΝΥΜΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΣ
1 1853 7-Ιουν ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 ΕΤΩΝ   
ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
22 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ. ΦΑΚΙΝΟΣ
2 14-Ιουν ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  19 ΕΤΩΝ   ΜΑΝΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 16 ΕΤΩΝ
                     
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Δ. ΦΑΚΙΝΟΣ
3 23-Αυγ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 28 ΕΤΩΝ  ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 19 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
4 30-Αυγ ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 26 ΕΤΩΝ  ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 24 ΕΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
5 16-Οκτ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 25 ΕΤΩΝ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 23 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΦΑΚΙΝΟΣ
6 25-Οκτ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ 26 ΕΤΩΝ   
ΠΙΤΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 25 ΕΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
7 1854 17-Φεβ ΦΑΚΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 29 ΕΤΩΝ            ΜΑΝΩΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 18 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ
8 7-Νοε ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 29 ΕΤΩΝ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ
9 1855 24-Ιουλ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 24 ΕΤΩΝ      
ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ 
24 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ
10 2-Οκτ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ  
38 ΕΤΩΝ        
ΣΙΔΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
11 1856 16-Φεβ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28 ΕΤΩΝ 
ΧΑΡΒΑΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 27 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ  
(ΣΤΗ ΜΟΝΗ)
ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ
12 20-Μαϊ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 27 ΕΤΩΝ  ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ     
23 ΕΤΩΝ


ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΔΕΟΥΔΕΣ
13 8-Ιουν ΦΑΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 ΕΤΩΝ 
ΤΡΥΦΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 21 ΕΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔ. ΜΑΝΩΛΑΣ
14 1857 28-Ιουλ ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 ΕΤΩΝ          
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΚΙΝΟΥ 26 ΕΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΚΑΔΟ
ΠΈΤΡΟΣ  Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
15 27-Οκτ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 24 ΕΤΩΝ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 ΕΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΚΑΔΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
16 1858 28-Μαρ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26 ΕΤΩΝ    ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15 ΕΤΩΝ 
                  
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ
17 20-Απρ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 25 ΕΤΩΝ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 22 ΕΤΩΝ 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
18 20-Απρ ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 ΕΤΩΝ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 23 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΈΤΡΟΣ  Δ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
19 18-Μαϊ ΦΑΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 26 ΕΤΩΝ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΥ Γ. 24 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ  ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ
20 6-Ιουλ ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28 ΕΤΩΝ  ΜΑΜΟΥΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24 ΕΤΩΝ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΛΤΗΣ
21 28-Σεπ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 26 ΕΤΩΝ ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 24 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
22 1859 17-Απρ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37 ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ  Ν. ΜΑΝΩΛΑ
34 ΕΤΩΝ 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ
23 31-Μαϊ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 28 ΕΤΩΝ  ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΑΝΗ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 ΕΤΩΝ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ
24 4-Οκτ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 24 ΕΤΩΝ 
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ 22 ΕΤΩΝ
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΠΙΡΗΣ

4.5 Αποβιώσεις Κορωνιδιατών 1853-1875 στο χωριό

(Επιλογή από το βιβλίο αποβιώσεων της αγίας Μαρίνας 1853-1875)


ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ  ΜΗΤΕΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗ
ΣΗΣ 
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ 1783 Πέθανε  16 Σεπτ. 1861
78 ετών 
Χήρα ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ Πρωτονοταρίου Ανωμερών
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΑ 1800 Πέθανε 74 ΕΤΩΝ 21 Μαρτ. 1874. Σύζυγος Γ.ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ
ΦΛΟΥΡΟΥ 1821 Πέθανε 36 ετών 22 Σεπτ. 1857. Σύζυγος Ιωάννη Γλέζου (Γλεζόπουλου)
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 1782 Πέθανε 12 Ιουν. 1872 
90 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ (ΙΟΥ)ΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1846 Πέθανε 2 Ιουν. 1863, 17 ετών
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1848 Πέθανε 6 Ιουλ. 1856, 8 ετών. Αναφέρεται ως Νικολός  Νικολάου ΜΠΑΡΟΥΞΗ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 ή ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πέθανε το 1847 ή το 1848.  Ήταν πατεέρας του προηγούμενου. 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1779 Πέθανε 10 Μαϊου 1857 78 ΕΤΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1787 Πέθανε 2 Ιουνίου 1857 70 ΕΤΩΝ. Χήρα Πέτρου ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1790 Πέθανε 25 Φεβ. 1865, 75 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΜΑΝΟΥΣΟΥ …
ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΑ 1756 Πέθανε 20 Ιαν 1866. Αναφερόμενη  ηλικία 110 ΕΤΩΝ
ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τουΜιχάλη ΣΟΦΙΑ 1831 Πέθανε 17 Μαρ 1872, 41 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗ)
ΚΟΡΡΕ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑΣ παπα_ΜΙΧΆΛΗ ΜΑΡΙΑ 1840 Πέθανε 5 Ιουλ 1870, 30 ΕΤΩΝ
ΚΟΥΜΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ παπαΣταυριανού ΣΤΑΜΑΤΑ 1788 Πέθανε 12 Νοεμ 1873, 85 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ παπα Σταυριανού 1789 Πέθανε 18 Δεκ 1867, 78 ΕΤΩΝ
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παπαΣταυριανού ΣΤΑΜΑΤΑ 1806 Πέθανε 20 Ιουν 1876, 70 ετών
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Νικηφόρου 1856 Πέθανε 22 Ιουν. 1874, 18 ΕΤΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ 1805 Πέθανε 6 Αυγ 1859, 54 ετών. Χήρα Απόστολου ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γεωργίου 1818 Πέθανε 29 Ιουλ 1864, 46 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1783 Πέθανε 12 Οκτ 1866, 83 ΕΤΩΝ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1824 Πέθανε 16 Μαρ 1858, 34 ετών
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΟΦΙΑ 1821 Πέθανε 5 Φεβ 1866, 45 ΕΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ 1783 Πέθανε 4 Μαρ 1857, 74 ετών. Χήρα Νικολάου ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1780 Πέθανε το 1856, 76 ετών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1787 Πέθανε 2 Ιουν. 1857, 70 ετών. Χήρα Πέτρου ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1779 Πέθανε 10 Μαϊ 1857, 78 ετών
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 1758 Ράπτης. Πέθανε14 Μαΐου 1853, 95 ετών
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κουφόπουλος ΕΛΕΝΗ 1771 Πέθανε 8 Μαρ 1866, 95 ΕΤΩΝ
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΝΕΖΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κουφόπουλος ΕΛΕΝΗ 1790 Πέθανε 17 Σεπ 1865, 75 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΒΑΣΙΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κουφόπουλος ΕΛΕΝΗ 1790 Πέθανε 18 Ιουλ. 1860, 70 ετών. Χήρα παπα ΓΕΩΡΓΗ ΜΑΝΩΛΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗ  ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τουΙώάννη 1848 Πέθανε 6/12/1858,  10 ΕΤΩΝ
ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑ 1832 Πέθανε 26 Νοεμ 1875, 43 ΕΤΩΝ. Χήρα ΠΕΤΡΟΥ ΣΙΔΕΡΗ
ΜΑΚΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ 1801 Πέθανε 24 Μαρ 1869, 68 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΙΩΑΝΝΗ ΧΟΥΖΟΥΡΗ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 1812 Πέθανε 3 Ιουλ. 1860, 48 ετών
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1848 Πέθανε 9 Ιαν 1860, 12 ετών
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΛΕΝΗ 1796 Πέθανε 15β Φεβ 1874, 78 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΚΙΝΟΥ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 1813 Πέθανε 21 Οκτ 1871, 58 ΕΤΩΝ.Σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΕΡΤΑ ;
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΛΕΝΗ 1781 Πέθανε 18 Μαρ 1871, 90 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΜΑΝΩΛΗ ΣΙΔΕΡΗ
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1793 Πέθανε το 1856, 63 ετών
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1802 Πέθανε 4 Αυγ 1870, 68 ΕΤΩΝ
ΜΑΝΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1848 Πέθανε 25 Ιουλ. 1861, 13 ετών. Κόρη του μακαρίτη Μανούση
ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΕΖΑ 1827 Πέθανε 25 Αυγ 1862, 35 ετών. Σύζυγος ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Μ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1824 Πέθανε 18 Ιαν 1858, 34 ετών
ΜΑΝΩΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1794 Πέθανε 4 Σεπ 1867, 73 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΜΑΡΚΟΥ ΧΟΥΖΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1777 Πέθανε 24/11/1862, 85 ετών. Σύζυγος Μιχάλη Μανωλά
ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημητρίου 1849 Πέθανε 27/11/1874, 25 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΑΓΝΩ
ΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μιχάλη ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1810 Πέθανε 9/3/1875, 65 ΕΤΩΝ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παπα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1804 Πέθανε 11/6 1874, 70 ΕΤΩΝ
ΜΑΝΩΛΑ 1783 Πέθανε 22/1/1863, 80 ετών. Σύζυγος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ (ΜΑΜΟΥΛΙΑΡΗ)
ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1762 Πέθανε 19/08/1856, 94 ετών
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  1796 Πέθανε 31/12/1870, 74 ΕΤΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1776 Πέθανε 18/1/1861, 85 ετών. Χήρα Δημήτρη Μαστρογιαννόπουλου
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟ
ΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1856 Πέθανε 12/8/1873, 17 ΕΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Στέφανου ΚΑΛΗ 1846 Πέθανε 15/6/1866 20 ΕΤΩΝ
ΕΛΕΝΗ 1780 Πέθανε 20/8/1858, 78 ετών. Χήρα Αντώνη Μελισσουργού
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΗΣ Παπα ΙΩΑΝΝΗΣ 1764 Πέθανε 20/1/1874, 110 ΕΤΩΝ.
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιερέας 1788 Πέθανε 30/11/1864, 75 ΕΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιερέας 1789 Πέθανε 10/11/1864, 74 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιερέας 1798 Πέθανε 8/5/1867, 69 ΕΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΚΑΛΗ ΠΕΤΡΟΣ  1802 Πέθανε 19/2/1864, 62 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ 1799 Πέθανε 8 /5/1867, 68 ΕΤΩΝ.Χήρα Πέτρου Μελισσουργύ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ  ΜΑΡΙΑ 1800 Πέθανε 30/11/1875, 75 ετών. Χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Αντωνίου 1845 Πέθανε 18/12/1864, 19 ΕΤΩΝ.Σύζυγος ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΧΟΥΖΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ 1774 Πέθανε 23/1/1859, 85 ετών. Χήρα Στέφανου Μελισσουργού
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 1780 Πέθανε 31 Ιουλίου 1856, 76 ΕΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ (ΜΑΜΟΥΛΙΑΡΗΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1780 Πέθανε το 1856, 76 ετών. Το Μαμουλιάρης, ήταν παρατσούκλι  Μελισσουργών  
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ  ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ 1805 Πέθανε 20/8/1867, 62 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΝΩΛΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ (ΜΑΜΟΥΛΙΑΡΗ) ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 1820 Πέθανε 27/8/1866, 46 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1848 Πέθανε το 1856, 8 ετών.
ΜΟΥΤΣΟ
ΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 1793 Πέθανε 21/2/1865, 72 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΚΕΡΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 1796 Πέθανε 16/2/1868, 72 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΜΑΝΩΛΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1817 Πέθανε 16/9//1865, 48 ΕΤΩΝ
ΜΠΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεωργίου ΜΑΡΓΑΡΙ ΤΑ 1857 Πέθανε 23/8/1872, 15 ΕΤΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 Ιωάννη
ΜΑΡΊΑ 1857 Πέθανε 28/4/1875, 18 ΕΤΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ 1824 Πέθανε 13/4/1868, 44 ΕΤΩΝ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ 1828 Πέθανε 26/9/1875, 47 ΕΤΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1779 Πέθανε 4/8/1863, 84 ΕΤΩΝ.(Σιφνιός)
ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΛΕΝΗ 1780 Πέθανε 21/5/1875, 95 ΕΤΩΝ. Σύζυγος Γ. ΦΑΚΙΝΟΥ
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕ ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1813 Πέθανε 6/1/1873, 60 ΕΤΩΝ
ΜΑΡΙΑ 1783 Πέθανε 9/3/1853, 70 ετών. Χήρα Ιωάννη Πάσουλα
ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΙΑ 1809 Πέθανε 17/10  1869, 60 ΕΤΩΝ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕ ΡΙΝΗ 1814 Πέθανε 9/4/1866, 52 ΕΤΩΝ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1855 Πέθανε 14/5/1867, 11 ΕΤΩΝ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑ 1781 Πέθανε 29/8/1866, 85 ΕΤΩΝ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 1787 Πέθανε 21/2/1867, 80 ΕΤΩΝ. Σύζυγος Β. ΜΑΚΕΡΟΥ 
ΣΑΧΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1811 Πέθανε 21/7/1857, 46 ετών
ΜΑΡΙΑ 1772 Πέθανε 15/6/1861, 89 ετών. Χήρα Ιωάννη Σιδερή
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΙΑ 1809 Πέθανε 22/6/1874, 65 ΕΤΩΝ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιερέας ΕΙΡΗΝΗ 1833 Πέθανε 9/8/1861, 28 ετών
ΣΙΔΕΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πέτρου ΕΙΡΗΝΗ 1824 Πέθανε 26/7/1866, 42 ΕΤΩΝ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΟΦΙΑ 1831 Πέθανε 24/12/ 1865, 34 ΕΤΩΝ
ΣΙΔΕΡΗ  ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ τουΜανωλη 1842 Κόρη του Μπέη. Πέθανε  12/12   1856, 14 ΕΤΩΝ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1785 Πέθανε 5/2/1853, 68 ετών
ΦΑΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΗΣ 1788 Πέθανε 2/12/1860, 72 ετών. Χήρα ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δημητρίου ΕΥΔΟΚΙΑ 1795 Πέθανε 4/11/1870, 75 ΕΤΩΝ
ΦΑΚΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ 1800 Πέθανε 26/6/1868, 68 ΕΤΩΝ
ΦΑΚΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΩΛΗΣ  ΕΥΔΟΚΙΑ 1806 Πέθανε 25/12/ 1874, 68 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΑ 1822 Πέθανε 6/12/ 1858, 36 ετών. σύζηγος ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜ. ΦΑΚΙΝΟΥ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1827 Πέθανε 27/1/1853, 26 ετών
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1792 Πέθανε 5/2/1867, 75 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΦΩΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΡΓΟΥ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΛΗ 1794 Πέθανε 20/1/ 1864, 70 ΕΤΩΝ
ΨΑΡΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 1818 Πέθανε 24/2/1876, 58 ετών
ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΗ 1776 Πέθανε 15/2/1871, 95 ΕΤΩΝ. Σύζυγος ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΘΗΤΟΥ4.6 Φορολογικός κατάλογοςΚορώνου και Σκαδού (Βοθρών)  1757
Από το δημοσίευμα του Νίκου Κεφαλληνιάδη 
Ο Παλιός Δήμος Κορωνίδας και τα Χωριά του
(Βιβλίο ΚΩΜΙΑΚΗ τόμος Α)
4.7 Συνοπτικός φορολογικός κατάλογος 1708 - Χωρία Βοθρών
Από το δημοσίευμα του Νίκου Κεφαλληνιάδη 
Ο Παλιός Δήμος Κορωνίδας και τα Χωριά του
Βιβλίο: ΚΩΜΙΑΚΗ  τόμος Α
4.7α Συνοπτικός φορολογικός κατάλογος 1708 - Κωμιακή Κεραμωτή Σίφωνες
Από το δημοσίευμα του Νίκου Κεφαλληνιάδη 
Ο Παλιός Δήμος Κορωνίδας και τα Χωριά του
Βιβλίο: ΚΩΜΙΑΚΗ  τόμος Α     

4.7β Αναλυτικός φορολογικός κατάλογος 1670 - Μονή Νάξου
Από το βιβλίο του Νίκου Κεφαλληνιάδη
"ΜΟΝΗ Το χωριό της Παναγίας της Δροσιανής"
Ο κατάλογος είναι καταχωρημένος στο μεγάλο τουρκικό κατάστιχο της Κωνσταντινούπολης, έχει μεταφρασθεί κατά παράκληση του Νίκου Κεφαλληνιάδη από τον Ολλανδό ιστορικό Ben Slot (Μπεν Σλοτ), και έχει δημοσευθεί από το Νίκο Κεφαλληνιάδη.


4.7γ  Φορολογικός κατάλογος 1670 - Απείρανθος

ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ Παπά ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παπά ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ Παπά ΜΙΧΑΛΗΣ Παπά ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΒΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΡΒΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΡΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΒΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Παπά ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟY ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΛΥΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Παπά ΝΙΚΟΛΑ
ΓΛΥΝΟΣ Παπά ΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΕΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΕΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΔΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΕΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΖΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΑΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ Παπά ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΙΟΥ
ΚΑΔΕΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΕΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΕΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΕΠΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΕΠΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΕΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΕΠΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΕΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΟΥ
ΚΩΤΣΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΡΩΜΑΝΟΥ
ΚΩΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΝΓΚΟΥΛΗ
ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΓΚΟΥΛΗ
ΚΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΝΓΚΟΥΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΙΟΥ
ΛΕΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΚΑ ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΝΩΛΗ ΧΗΡΑ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΛΩΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ Παπά ΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΙΟΥ
ΜΟΛΥΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΟΥΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΟΥΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΟΥΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΟΥΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ Παπά ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΟΥ
ΜΠΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΑΜΕΙΡΗΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΤΕΟΥΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΞΕΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ
ΞΕΝΟΥ ΧΗΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ Παπά ΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΞΙΜΑΔΟΥ ΧΗΡΑ ΚΑΛΗ
ΠΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΤΑΡΟΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΤΑΡΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΘΗΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΘΗΤΟΣ ΦΡΑΝΓΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΘΗΤΟΥ ΧΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΘΗΤΟΥ ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Παπά ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ Παπά ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΡΙΦΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΡΗΣ Παπά ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΪΛΕΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΜΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΣΗΦ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΣΑΛΕΠΗ ΧΗΡΑ
ΤΣΑΛΕΠΗ ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΕΝΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παπά ΦΛΩΡΙΟΥ
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
Παπά ΦΛΩΡΙΟΥ
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΑΝΓΚΟΥΛΗ
ΦΡΑΝΓΚΟΥΛΗ ΧΗΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΡΑΝΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΡΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΡΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΗΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παπά ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παπά ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παπά ΝΙΚΟΛΑΣ Παπά ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΟΥΛΗ

Παπά ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΡΟΥΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣΑΚΤΗΜΟΝΕΣΒΑΡΒΑΤΟΣ

ΝΕΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
 

 
4.8 Καταγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων 1845 - 1943 της Κορώνου


1.Τα περισσότερα στοιχεία για τα επώνυμα προέκυψαν από τις ακόλουθες πηγές:

(α) Ιακώβου Βισβίζη:
Ναξιακά νοταριακά έγγραφα των τελευταίων χρόνων των δουκάτων του Αιγαίου 1538-1577 (Επετηρίς του αρχείου της ιστορίας του ελληνικού δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 4 1951)

(β) Αντωνίου Κατσουρού:
Ναξιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα του δεκάτου εβδόμου αιώνος (Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμος Ζ΄ 1968 σελίδες 25-337) και
Ναξιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα του δεκάτου έκτου αιώνος (Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, τ. 5)

(γ) Δήμητρας Παντελιά- Γριτσοπούλου:
Δέκα προικοσύμφωνα από τη Νάξο (Περιοδικό Μνημοσύνη, τόμος 13)
Εικοσιέξι Ναξιακά Δικαιοπρακτικά Έγγραφα (Περιοδικό Μνημοσύνη, τόμος 14)
Δεκαοκτώ Έγγραφα από τη Νάξο (Περιοδικό Μνημοσύνη, τόμος 15)

(δ) Νίκου Κεφαλληνιάδη: Ο παλιός δήμος Κορωνίδας και τα χωριά του.
(Βιβλίο Κωμιακή, τόμος Α΄)

(ε) Τα μητρώα αρρένων του χωριού (1845 -1943) και τα μητρώα αρρένων των δήμων της Νάξου(1845 -1879)

 (στ) Κατάσταση γεννήσεων στην Κόρωνο 1904 -1930 που ο Μανωλάς κατέθεσε (2010) στο Ιστορικό Αρχείο Νάξου. Ο Μανωλάς δεν έχει δημοσιοποιήσει τις πηγές στις οποίες βασίστηκε η σύνταξη αυτής της κατάστασης. Η κατάσταση γεννήσεων παρατίθεται σε αυτήν εδώ την  ανάρτηση.


(ζ) Ιωάννου Χουζούρη: Λαϊκή Ποίηση για την Κόρωνο Νάξου και την ιστορία της. Το βιβλίο έχει αρκετές λεπτομέρειες που αφορούν κυρίως τη νεότερη περίοδο και αποτέλεσε για μένα βασική πηγή για τα παρατσούκλια των οικογενειών και τον αρχικό βιβλιογραφικό οδηγό.

(η) . Ο δικτυακός τόπος “Greek lastnames-Ελληνικά επίθετα”. Στον δικτυακό αυτόν τόπο παρατίθενται συστηματικά οι πηγές των αναγραφομένων πληροφοριών.

(θ) Ο δικτυακός τόπος του Γεωργίου Α. Μανωλά «Επίθετα και οικογένειες της Κορώνου Νάξου». Ο συντάκτης δεν αναφέρει δημοσιοποιημένες πηγές των πληροφοριών του
και όχι σπάνια, δεν αξιοποιεί σωστά πηγές που έχει στη διάθεσή του.

(ι) Στέφανου Ψαρρά: Ο κώδικας (σπάραγμα) του πρωτονοταρίου Ανωμερώ,Ιάκωβου Κουφόπουλου 1823-1828 (Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμος 20΄ 1968 σελίδες 273-338).
2. Μανόλη Τριανταφυλλίδη: Τα Οικογενειακά μας Ονόματα.

3. Χρυσούλας Τσικριτσή-Κατσιανάκη:
Κρητικά Επώνυμα Επαγγελματικά και Δηλωτικά Τίτλων και Αξιωμάτων 1981
Κρητικά Επώνυμα Ενετικής Προελευσης 1999

4. Χαράλαμπου Π. Συμεωνίδη: Εισαγωγή στην Ελληνική Ονοματολογία 1992

 5. Δημήτρη Τομπαϊδη: Ελληνικά επώνυμα από λέξεις τουρκικής προέλευσης 2002

6. Θανάση Κωτσάκη: Ναξιακά επώνυμα ιταλικής προέλευσης (Πρακτικά Γ΄Συνεδρίου «Η Νάξος Διαμέσου των Αιώνων»

7. Εμμανουήλ Κριαρά: Λεξικό της Μεσαιωνικής Δημώδους Ελληνικής Γραμματείας

8. Δημητράκου: Μέγα Λεξικόν Όλης της Ελληνικής Γλώσσης

9. Πάπυρος: Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας (σε CD)

12. Νίκου Κεφαλληνιάδη: Μονή, το χωριό της Παναγίας της Δροσιανής (σελίδες
50 και 57) .

13. Νίκου Κεφαλληνιάδη: Ρομαντικές ιστορίες στο Αιγαίο.

14. Περικλή Ζερλέντη-Φλώρου Κατσουρού: Νησιώτικη Επετηρίς, έτος πρώτον (σελίδες 155-159).

15. Αρχεία του Ellis Island (http://www.ellisisland.org)

17. Δημητρίου Λουκάτου: Παραλλαγή Ναξιακού Εκατόλογου από Χειρόγραφο του 1911 (Περιοδικό Λαογραφία τόμος 32)

18. Γεωργίου Μαστορόπουλου: Οι εκκλησίες της περιοχής Κωμιακής Νάξου. (Βιβλίο Κωμιακή, τόμος Γ΄)

20. Βασικείου Βλ. Σφυρόερα: Κυκλαδικά έγγραφα εξ ιδιωτικών συλλογών. Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τομος Ε΄.

21α. Φιλιώς Χαϊδεμένου: Τρεις Αιώνες Μια Ζωή, εκδόσεις Λιβάνη 2005

22. Γεωργίου Στυλ. Μαστορόπουλου: Νάξος, Το Άλλο Κάλλος

23. Κωνσταντίνου Κατσουρού: Αναζητώντας το Μάρκο Σανούδο τον Α΄. Περιοδικό Φλέα, τεύχος 9, σελίδα 37

24. Περικλή Ζερλέντη: Ικετήριο Γράμμα των Φιλωτειτών προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κοσμάν τον από Αλεξανδρείας κατά του τιμαριούχου αυτών Χρυσάνθου Μπαρότση. Περιοδικό Νησιωτική Επετηρίς, τεύχος 1 (1918), σελίδες 137 – 140. Ας σημειωθεί ότι η αναφορά του ονόματος Ψαρός στο δημοσίευμα του Ζερλέντη μπορεί να οφείλεται σε λάθος αντιγραφής και το Ψαρός να αναφέρεται αντί του επωνύμου Ψαράς.Ιωάννης Κουμερτάς Περιηγητής
Δεν υπάρχουν σχόλια: